Regulamin i zasady opłat na cmentarzu parafialno-miejskim

Regulamin i zasady opłat na cmentarzu parafialno –  miejskim

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W KUŹNI RACIBORSKIEJ

 

1. Cmentarz parafialny jest miejscem poświęconym, świadectwem wiary w życie wieczne i wyrazem szacunku do zmarłych. Należy na nim zachować ciszę, powagę i porządek.

2. Właścicielem cmentarza parafialnego jest parafia św. Marii Magdaleny, ul. Kościelna 14, Kuźnia Raciborska, tel. 32 419 13 54. Administratorem cmentarza jest proboszcz parafii, zaś bezpośrednio w jego imieniu na cmentarzu o porządek dba i konieczne prace wykonuje opiekun – firma Zakład Usługowy Ogonowscy, ul. Kościelna 11, Kuźnia Raciborska, tel. 604 28 77 79.

3. Sprawy dotyczące cmentarza załatwia się w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania, zaś dotyczące pogrzebu o każdej porze dnia. Godziny urzędowania są zamieszczone przy wejściu na plebanię oraz na stronie internetowej parafii: www.parafiakuznia.pl

5. Usytuowanie grobu i jego wymiary muszą być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza.

6. Grób wykonuje opiekun zgodnie z dyspozycją otrzymaną od administratora cmentarza. Za wykonaną pracę pobiera opłatę. Do jego obowiązków należy również zasypanie grobu oraz uporządkowanie miejsca obok niego.

7. Zgodnie z prawem cmentarnym obowiązuje ofiara z tytułu dzierżawy, tzw. pokładne za miejsce grzebalne na okres 20. lat. Dzierżawę można przedłużyć na kolejne 10 lub 20 lat, wnosząc stosowną ofiarę i otrzymując pisemne potwierdzenie. Osoba wnosząca ofiarę podaje swoje dane osobowe oraz adres i staje się opiekunem grobu.

8. Nieprzedłużenie dzierżawy, zgodnie z prawem cmentarnym, zasadniczo powoduje użycie go do ponownego pochówku. Okres zwłoki w opłacie może wynieść do 12 miesięcy, następnie miejsce – z zachowaniem należnego szacunku – staje się wolne do zagospodarowania.

9. Można dokonywać rezerwacji miejsca poprzez wniesienie tzw. pokładanego.

10. Na grobach można ustawiać nagrobki po uprzednim zezwoleniu opiekuna lub administratora. Aby uzyskać zgodę, należy przedstawić projekt nagrobka. Projekt ten przygotowuje wykonawca i winien on zawierać wymiary, kształt i napisy pomnika.

11. Kamieniarz ma prawo wykonywać swoje prace posiadając pisemne zezwolenie administratora. Klucz do bramy wjazdowej otrzymuje się u opiekuna lub na plebanii.

12. Prace przy nagrobkach należy tak wykonywać, by nie spowodowały szkód na sąsiednich grobach ani sporów z sąsiednimi użytkownikami. Osoba ustawiająca nagrobek musi bezwzględnie zachować poziom montażu sąsiednich nagrobków (za poziom nagrobka uznaje się poziom fundamentów). W tej materii należy się konsultować z opiekunem cmentarza. Przeprowadzający prace dba też o uprzątnięcie miejsca po ich wykonaniu.

13. Ze względu na estetykę i bezpieczeństwo nie wolno utwardzać terenu (wykładać kostki itd.) wokół grobu. To samo dotyczy budowy ławek, kwietników, sadzenia krzewów i innych elementów ozdobnych umiejscowionych wokół grobu.

14. Rodzina zmarłego lub inni opiekunowie są zobowiązani do utrzymania porządku na grobie zmarłego, w jego otoczeniu, a także na całym cmentarzu. To samo dotyczy miejsc zarezerwowanych, które winny być utrzymane w należytym porządku.

15. Odpady oraz śmieci (tylko cmentarne!) powinny być składowane i segregowane jedynie w wyznaczonym na ten cel miejscu.

16. Stare nagrobki, ziemię oraz gruz, czy też inne elementy z rozbiórki nagrobków i fundamentów powinny być wywożone poza teren cmentarza we własnym zakresie.

17. Ekshumacja zwłok lub szczątków ludzkich jest możliwa w przepisanym prawem czasie, po przedstawieniu administratorowi cmentarza decyzji kompetentnych organów (inspektor sanitarny, prokuratura lub sąd).

18. Zakazuje się:

– wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody administratora

– wprowadzania zwierząt

– zanieczyszczania cmentarza

– samowolnego usuwania oraz sadzenia drzew i krzewów

– picia alkoholu, palenia papierosów, słuchania muzyki, hałasowania oraz niestosownego zachowania.

19. Administrator cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie kosztownych nagrobków.

20. Likwidowanie grobu należy zgłosić opiekunowi.

21. Obsługą pogrzebu zasadniczo zajmuje się opiekun: Zakład Usługowy Ogonowscy.

Istnieje możliwość, by obsługą zajęła się inna firma, ale obowiązuje wtedy dodatkowa opłata: 100 zł – za obsługę kaplicy dla opiekuna i 100 zł dla parafii. Opłatę tę wnosi firma zajmująca się pochówkiem, a nie rodzina zmarłego. Jeżeli obsługą pogrzebu zajmuje się obca firma, wszelkie opłaty należy uiścić przed pogrzebem.

22. Osoby spoza Kościoła Katolickiego, ze względu na brak regularnej troski o cmentarz i systematycznego łożenia na niego, obowiązuje dodatkowa jednorazowa opłata przy pochówku w wysokości 300 zł.

23. Tabliczki informujące o likwidacji grobu są ważne 3 miesiące, po upływie 3 miesięcy grób może zostać zlikwidowany.

24. Cennik usług za grobowce, groby i pochówek urny w grobie ziemnym są dostępne u administratora i opiekuna cmentarza.

Regulamin powyższy obowiązuje od 1.01.2014 r.

 wersja do druku

cennik